Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem EET a úhrada vystavených faktur

Elektronické evidenci tržeb nepodléhají jen přímé a okamžité hotovostní platby v hospodách a od 1.3.2017 v maloobchodě a velkoobchodě, ale také hotovostní úhrady dříve vystavených faktur. Důvod, proč tak zákonodárce učinil, je nabíledni; pokud by byly úhrady faktur z povinnosti vykazování v EET vyňaty, obratem by všechny dotčené osoby vystavovaly na všechny své prodeje faktury, aby se EET vyhnuly. Nápady na vytváření všelijakých soukromých klubů či hospod-letadel, aby provozovatel EET utekl, budiž toho důkazy. Evidovat úhrady faktur v režimu EET tu tedy máme, pojďme se s tím vypořádat.

Zákon o EET č. 112/2016 Sb. (online např. 16-112.htm ) stanoví v § 19, jaké údaje je potřeba evidovat. Z pohledu úhrady faktur (tohoto článku) nás bude zajímat cena celkem a případné údaje o DPH.

Nejjednodušší to mají neplátci DPH. Do EET prostě uvedou částku, kterou přijali. Pokud jde o částečnou úhradu faktury, uvedou opět jen to, co hotově obdrželi. Zde nemůže nastat žádný konflikt ani s účetnictvím či daňovou evidencí, není zde nic, co by mohlo příjemce tržby při jejím vykázání v režimu EET znejistět, proto se neplátci nebudu nadále v tomto článku zabývat.

U plátce DPH může nastat v případě přijetí platby jakožto úhrady faktury několik případů.

Na tomto místě chci upozornit na jednu důležitou věc, která není všeobecně známa, může se zdát nelogická a může činit problémy při hledání vazby EET na další evidence: Údaje uváděné do EET nemají žádnou přímou vazbu na účetnictví nebo daňovou evidenci a evidenci DPH pro potřeby přiznání k DPH a kontrolního hlášení.

1. Úplná úhrada faktury s jednou sazbou DPH
Mějme vystavenou fakturu na 10.000 Kč bez daně, k tomu DPH v základní sazbě, dohromady tedy za 12.100 Kč. V případě její úhrady je potřeba do EET uvést celkovou přijatou částku (12.100), základ daně v 21% (10.000) a DPH 21% (2.100). Tyto údaje uvede i subjekt vedoucí účetnictví, přestože jak z hlediska DPH, tak z hlediska účetnictví/daně z příjmu pro něj tato úhrada faktury nemá na daně žádný vliv (vliv na DPH i daň z příjmu je vypořádán v okamžiku vystavení faktury)

2. Úplná úhrada faktury s dvěma sazbami, případně i s nulovou sazbou DPH
Úhrada takové faktury proběhne v režimu EET podobně jako v předchozím příkladu, do EET se uvede celkový příjem a dále základy daně a výše DPH v jednotlivých sazbách.
Složitější situace nastane, pokud úhrada faktury je provedena jen v částečné výši, na vícekrát či část je hrazena na účet (mimo režim EET)

3. Částečná úhrada faktury s jednou sazbou DPH
Tady se již v plné nahotě projevuje odtržení EET od evidence DPH i účetnictví/daňové evidence. Zákon o EET údaje o DPH z evidované tržby vyžaduje, nestanoví ale žádná pravidla pravidla postupu v případě částečné úhrady.
Mějme stejnou vystavenou fakturu jako v bodě 1, tedy na 10.000 + 21% DPH. Odběratel nám uhradil v hotovosti její část, ve výši 5.000 Kč.

3.1. Účetnictví: faktura je zaúčtovaná do účetnictví v okamžiku vystavení (pro účely našeho případu tento okamžik je shodný s datem uskutečnění zdanitelného plnění). Je tedy zaúčtován výnos ("čistý příjem", "tržba"), DPH na výstupu jakožto povinnost vůči státu/FÚ a zároveň pohledávka za odběratelem. Samotná platba (částečná, úplná) je z hlediska účetnictví již jen vyrovnáváním oné pohledávky.

3.2. Daňová evidence: v případě částečné úhrady se nejprve "umořuje" DPH, následně příjem (tržba"). V uvedeném případě by subjekt s daňovou evidencí evidoval příjem DPH na výstupu ve výši 2.100 Kč a (zdanitelný) příjem ve výši 2.900 Kč.

3.3. DPH: pro účely evidence DPH související s přiznáním k DPH a kontrolním hlášením je vznik daňové povinnosti plně vypořádán okamžikem zdanitelného plnění (a v našem případě i vystavením faktury). Platí jak pro subjekty a účetnictvím, tak pro subjekty s daňovou evidencí.

3.4. EET: tady to začíná být "v rozporu" s účetnictvím, daňovou evidencí i evidencí DPH. Zákon o EET chce, abychom DPH vyčíslili, toto je již ale plně vypořádáno s vystavením faktury. Co tedy do EET uvést? A jak se s tímhle vypořádat, pokud situace bude ještě složitější, pokud dojde k částečné úhradě faktury s více sazbami DPH?

Z interních materiálu finanční správy vyplývá a na základě informací pracovníků hotline k EET, zřízené Ministerstvem financí, je nutno řešit částečné úhrady následovně: Pokud se jedná o částečnou úhradu faktury s jednou sazbou DPH, je potřeba vyčíslit DPH, která se k částce přijaté v hotovosti vztahuje. V našem případě z bodu 3.1. tedy budeme vycházet z částky 5.000 Kč (vč. DPH), z ní musíme spočítat příslušnou DPH (5.000/121*21), což je 867,77 Kč. Tuto částku - a také rozdíl 5.000-867,77, tedy 4.132,23 (základ daně) uvedeme do EET. Jedná se o "fiktivní" výši DPH, která odpovídá přijaté částce celkem. Že takto spočtená výše DPH nemá žádnou vazbu na účetnictví, daňovou evidenci ani evidenci DPH, ničemu nevadí.

Pokud dojde k částečné úhradě faktury s více sazbami DPH, nastupuje zde ještě další faktor volby: poplatník si může sám zvolit způsob, jak bude výši DPH zohledňovat - zda poměrem nebo si poplatník sám stanoví, která sazba se uhrazené částky týká. Pokud tedy budeme mít vystavenou fakturu na 1.000 + 21% a 1.000 + 15% (1.210 + 1.150), celkem na 2.360 Kč, bude nám uhrazena hotově tisícovka, můžeme si sami zvolit, co do EET uvedeme:

- vše je v 21%, uvedeme tedy 826,15 + 173,55
- vše je v 15%, uvedeme 869,57 + 130,43
- použijeme poměr (1210:1150), kde zjistíme, že 51,27% z přijaté částky "patří" k 21% sazně DPH a zbytek 48,73% k 48% sazbě. Z 512,70 Kč spočteme 21% DPH a vyčíslíme základ daně, z 487,30Kč totéž v 15% sazbě. Výsledky odešleme do EET.

A aby to bylo ještě zamotanější, může se nám stát, že při více sazbách daně na faktuře je hotově uhrazena tak vysoká částka, že ve všech výše uvedených případech budeme muset rozpočítávat více sazeb. Pak si zvolíme, kterou část faktury v dané sazbě budeme považovat za plně uhrazenou a kterou částečně, či zvolíme poměrný způsob rovnou. A pokud nám bude takováto faktura hrazena mnoha drobnými úhradami, měli bychom si pamatovat, co jsem už v předchozích případech do EET odesílali.

Představa, že tohle všechno dokáže subjekt u kasy (zaměstnanec), který vůbec netuší, co na faktuře, kterou před několika lety vystavil "pan majitel" a jehož dlužník teď "přišel uhradit alespoň něco", je z říše pohádek. Co se dá ale dělat, zákon je zákon. A pokuty za jeho neplnění nikdo neodpustí jen proto, že se někomu může zdát, že se legislativec rozhodl poněkud zvláštně…

Podle mého soukromého názoru zvenčí (nevidím ale do hlav analytických útvarů na MF) se v případě úhrady faktur nemělo DPH do EET vůbec uvádět. Pak by nemuselo docházet k výše uvedenému.

---------
Na závěr uvedu malý příklad, jak moc se dokáže EET odlišit od evidence DPH. Jak se s tím vypořádá finanční správa, netuším. V lednu pouze vystavuji faktury (100.000 bez daně), ale nikdo mi nic (hotově) nezaplatil. Do přiznání DPH uvedu daňovou povinnost 21.000. V EET nebude nic. V únoru jsem odpočíval, vystavil jsem jen doklad za 1.000 Kč a v DPH vykázal 210 korun na výstupu. Probrali se ale všichni mí dlužníci z ledna a donesli mi hotově úhrady všech faktur, do EET tedy odesílám 21.000 DPH… Jak se jim to tam na ministerstvu (či kde) bude propojovat a co z toho budou usuzovat, na to mi fantazie nestačí.

Třeba si to tady přečte i někdo, kdo má příslušnou moc a dokáže něco změnit.

Předmět Autor Datum
Nenašly se žádné komentáře.

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru